Showing all 9 results

Hệ sơn sàn epoxy không dung môi

Ecomax® 1506 solvent free epoxy clear top-sealer

Hệ sơn sàn epoxy gốc nước

Ecomax® 8220, waterbase epoxy concrete primer paint

Hệ sơn sàn epoxy gốc nước

Ecomax® 8221, waterbase epoxy concrete topcoat paint

Hệ sơn sàn epoxy gốc nước

Ecomax® 8222, waterbase epoxy topcoat sealer

Hệ sơn sàn epoxy gốc nước

Ecomax® 8330, waterbase epoxy concrete primer paint

Hệ sơn sàn epoxy gốc nước

Ecomax® 8331, waterbase epoxy concrete topcoat paint

Hệ sơn sàn epoxy gốc nước

Ecomax® 8332, waterbase epoxy concrete topcoat sealer