Ecomax® 8222, lớp phủ bảo vệ không mầu epoxy gốc nước

Ecomax® 8222 là sản phẩm sơn epoxy gốc nước 2 thành phần, không mầu, cho phép thông thoát hơi ẩm, pha loãng bằng nước.