Sản phẩm: Ecomax® 1161 sơn phủ novolac epoxy chịu axit, mầu hắc ín

Ecomax® 1161 sơn phủ novolac epoxy chịu axit, mầu hắc ín

Chưa có dữ liệu

Chưa có dữ liệu

Ứng dụng

Chưa có dữ liệu