Sản phẩm: Ecomax®1161 sơn phủ novolac epoxy chịu axit, mầu hắc ín

Chưa có dữ liệu

Ứng dụng

Chưa có dữ liệu