Showing all 1 result

Hệ sơn sàn epoxy không dung môi, tự cân bằng

Rompox® 1507, sơn epoxy không dung môi, hệ lăn lô, các mầu, bóng