Sơn sàn Epoxy Solventless(sơn epoxy gốc không dung môi)[en]

Rompox® 1505, sơn lót epoxy không dung môi [en]

0

Sơn sàn Epoxy Solventless(sơn epoxy gốc không dung môi)[en]

Rompox® 1005, sơn epoxy tự cân bằng, không dung môi, các mầu, bóng [en]

0

Sơn sàn Epoxy Solventless(sơn epoxy gốc không dung môi)[en]

Rompox® 1507, sơn epoxy không dung môi, hệ lăn lô, các mầu [en]

0