Product: Ecomax® 1162 lớp phủ bảo vệ chịu axit, không màu novotac epoxy [en]

Ecomax® 1162 lớp phủ bảo vệ chịu axit, không màu novotac epoxy [en]

Chưa có dữ liệu

Chưa có dữ liệu

Ứng dụng

Chưa có dữ liệu