Product: Ecomax® 1164 (R1005) sơn epoxy tự cân bằng không dung môi, bền hóa chất [en]

Ecomax® 1164 (R1005) sơn epoxy tự cân bằng không dung môi, bền hóa chất [en]

Chưa có dữ liệu

Chưa có dữ liệu

Ứng dụng

Chưa có dữ liệu