Why do we have to use “green” epoxy paint?Vì sao phải dùng sơn “sạch”?

In our country people know how concepts are fresh vegetables, fresh meat … but the painting “clean” the little people understand clearly. So this article can be generalized to the users understanding and wise choice. Son “clean” is evaluated based on two main criteria: the amount of heavy metal contamination and levels only compound volatile organic (VOC) low. Manufacturers often want to reduce costs to compete should be able to use cheap pigments contain high levels of heavy metals (such as lead, arsenic, cadmium, mercury …) high. Also the paint manufacturing technology (industrial) remain backward in Vietnam. Aromatic solvents such as toluene volatile, Xylene … unpleasant smell, fire risk and can cause illness if inhaled regularly chemicals. Also when evaporated into the atmosphere it also ruined floors paints contain solvents ozon.Loai called oil-based paint. In advanced countries they do not produce that coating to protect consumers and further protect the environment, prevent climate change. Currently the government of Vietnam is developing regulations for manufacturers to gradually reduce VOC but progress is still slow. So with this concept expect that we will use paint to protect the health and safety, protection of the natural environment.Ở nước ta mọi người biết khái niệm thế nào là rau sạch, thịt sạch… nhưng sơn “sạch” thì ít người hiểu được rõ nét. Vậy bài viết này có thể khái quát để người sử dụng nắm được và có sự lựa chọn thông thái. Sơn “sạch” được đánh giá dựa trên 2 chỉ tiêu chủ yếu: hàm lượng kim loại nặng thôi nhiễm và hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (V.O.C) thấp. Nhà sản xuất thường muốn giảm giá thành để cạnh tranh nên có thể sử dụng bột màu giá rẻ chứa hàm lượng kim loại nặng (như chì, Asen, Cadimi, Thủy ngân…) cao. Ngoài ra những công nghệ sản xuất sơn (công nghiệp) lạc hậu vẫn còn tồn tại ở Việt Nam. Những dung môi chứa vòng thơm dễ bay hơi như Toluen, Xylen…có mùi khó chịu, nguy cơ cháy nổ cao và có thể gây bệnh nếu thường xuyên hít phải hóa chất này. Đồng thời khi bay hơi ra ngoài không khí nó còn hủy hoại tầng ozon.Loại sơn chứa nhiều dung môi được gọi là sơn gốc dầu. Ở các nước tiên tiến họ không sản xuất loại sơn này để bảo vệ người tiêu dùng và hơn nữa là bảo vệ môi trường, tránh sự biến đổi khí hậu. Hiện nay chính phủ Việt Nam đang xây dựng qui định các nhà sản xuất phải giảm thiểu dần hàm lượng V.O.C. nhưng tiến trình vẫn còn chậm chạp. Vậy với khái niệm này mong rằng chúng ta sẽ sử dụng được loại sơn bảo vệ sức khỏe và an toàn, bảo vệ môi trường thiên nhiên.

BẠN CÓ THÍCH BÀI VIẾT NÀY KHÔNG?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN