Sản phẩm: Rompox® 1506, sơn phủ bảo vệ epoxy không dung môi, không màu, hai thành phần

Rompox® 1506, sơn phủ bảo vệ epoxy không dung môi, không màu, hai thành phần

Chưa có dữ liệu

Chưa có dữ liệu

Ứng dụng

Hệ thống áp dụng

Chưa có dữ liệu

Hướng dẫn thi công