International – Vietnam Green Week Exhibition 2007Hội chợ triển lãm Tuần lễ Xanh Quốc tế – Việt Nam 2007

International Green Week – Vietnam 2007 (sixth), by the Union of Science and Technology of Vietnam held in Hanoi from 26/10 to 1/11/2007, with the theme “Development sustainability, peace, friendship towards the future “, with the participation of 12 countries and international organizations, 8 ministries, 20 provincial cities, with about 500 units of Vietnam and other countries. air busy preparing for the exhibition can be seen across the booth at the Palace of Culture and Vietnam-Soviet Friendship and exhibitors A2 (91 Tran Hung Dao). exhibition is expected to make up the overall picture of the “Environment in Vietnam, “the previous year period of international integration, while honoring those activities for the Green Industry in Vietnam. This is an opportunity for people of the Capital and the four travelers have the opportunity to recognize and evaluate “Reality Environment Vietnam” through the pictures, activities or events taking place throughout the week at the exhibition. in addition to the scientific conference, International Green week – Vietnam this year there Fairs Green shows, fairs, festivals, activities for consideration and awarded Gold Cup glory for the International Green Industry – Vietnam. The opening ceremony will be televised live on the Hanoi television. With the goal of quality So clean and civilized life – more green for our planet, these products bring to the Green Expo this time the products are quality assurance, in association with benefits, social security and public health, environmental protection of human life. Exhibitor’s products in many fields such as healthcare, construction, defense, industrial, agricultural, transportation, natural resources, environment … Besides, there are Green Week national conferences on sustainable development and environmental protection, implementing industrialization – modernization of public outreach; works of science and technology, technology for production and economic development – society, environment protection; promotion of trade and economic cooperation and development between local production and domestic and foreign units in the integration process and global development. Night entertainment “Green Day” in the provinces, cities and countries with art groups artists, professional actors will close the International Green Week – Vietnam 2007.
The specific activities in the exhibition:

19:30, 6th 26/10/2007
  • The opening ceremony and the Honoring Gold Cup glory for the International Green Industry – Vietnam is televised live, with the participation of VTV and HTV.

  • Dance music “The Green Day International Conference – Vietnam”

  • Scientific Conference on Sustainable quality development and environmental protection – cooperation, peace and friendship.

From 8 – 21 h daily, from 27/10/2007 to 01/11/2007:

  • Organization of exhibitions

  • Visiting the exhibition

  • Organize events and activities related to environment, development and cooperation.

Let’s explore some photos of Industrial Paint Co., Ltd.’s activities at the Exhibition [gm album=4 module=photobox]Tuần lễ Xanh Quốc tế – Việt Nam 2007(lần thứ VI), do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức tại Hà Nội từ ngày 26/10 đến 1/11/2007, có chủ đề “Phát triển bền vững, hòa bình hữu nghị, hướng tới tương lai”, với sự tham gia của 12 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế, 8 Bộ ngành, 20 Tỉnh thành phố với khoảng 500 đơn vị Việt Nam và các nước. Không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho triển lãm được thể hiện rõ trên khắp các gian hàng tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô và nhà triển lãm A2 (91 Trần Hưng Đạo). Triển lãm kỳ vọng sẽ tạo nên bức tranh tổng thể về “Môi trường Việt Nam” những năm trước thời kỳ hội nhập Quốc tế, đồng thời nhằm tôn vinh những hoạt động vì sự nghiệp Xanh Việt Nam. Đây cũng là dịp để người dân Thủ đô và lữ khách bốn phương có dịp nhìn nhận và đánh giá “Thực trạng Môi trường Việt Nam” thông qua những hình ảnh, hoạt động hay sự kiện diễn ra suốt một tuần tại Triển lãm. Ngoài các hội thảo khoa học, tuần lễ Xanh Quốc tế – Việt Nam năm nay còn có Hội chợ triển lãm Xanh, các hội thi, hội diễn, các hoạt động để xét và trao Cúp Vàng vinh quang vì sự nghiệp Xanh Quốc tế – Việt Nam. Buổi khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Hà Nội.

Với mục tiêu Vì chất lượng cuộc sống văn minh sạch đẹp – xanh hơn nữa cho trái đất của chúng ta, các sản phẩm đem đến Hội chợ triển lãm Xanh lần này đều là những sản phẩm đảm bảo chất lượng, gắn với lợi ích, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường sống của con người. Tham dự triển lãm là các sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như y tế, xây dựng, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, tài nguyên, môi trường… Bên cạnh đó, Tuần lễ xanh còn có các cuộc hội thảo quốc gia về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa hướng tới cộng đồng; các công trình khoa học kỹ thuật, công nghệ phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường; chương trình xúc tiến thương mại hợp tác kinh tế, phát triển sản xuất giữa các địa phương, các đơn vị trong và ngoài nước trong quá trình hội nhập và phát triển toàn cầu. Đêm văn nghệ “Ngày hội xanh” của các tỉnh, thành phố và các đoàn nghệ thuật các nước với nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp sẽ khép lại Tuần lễ Xanh Quốc tế – Việt Nam 2007.

Các hoạt động cụ thể tại triển lãm:

19h30, thứ 6 ngày 26/10/2007
– Lễ khai mạc và Tôn vinh Cúp vàng vinh quang vì sự nghiệp Xanh Quốc tế – Việt Nam được truyền hình trực tiếp với sự tham gia của VTV và HTV.
– Ca múa nhạc “Những ngày Hội Xanh Quốc tế – Việt Nam”
– Hội thảo khoa học về phát triển chất lượng bền vững và bảo vệ Môi trường – Hợp tác, hoà bình và hữu nghị.

Từ 8h – 21h hàng ngày, từ ngày 27/10/2007 đến 01/11/2007:
– Tổ chức triển lãm
– Tham quan triển lãm
– Tổ chức các sự kiện, hoạt động liên quan đến Môi trường, phát triển và hợp tác. Cùng xem một số hình ảnh hoạt động của Công ty TNHH Sơn Công Nghiệp tại Hội chợ [gm album=4 module=photobox]

BẠN CÓ THÍCH BÀI VIẾT NÀY KHÔNG?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN